Chili. Mariage pour tous adopté

©DR. Loi autorisant le mariage pour tous au Chili.